Quy định về lắp đặt điện mặt trời áp mái cho hộ gia đình

Sau văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị của Tạp chí Năng lượng Việt Nam, Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương vừa có Văn bản số 489/ĐL-CP ngày 29/4/2022 về việc hướng dẫn xác định điều kiện đối với hoạt động kinh doanh điện mặt trời mái nhà của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Do đó, các doanh nghiệp và cá nhân tham gia vào các hoạt động sản xuất điện có công suất lắp đặt lên tới 1 MW không thuộc đối tượng phải xin giấy phép hoạt động năng lượng.

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định mới về điện mặt trời áp mái

Như chúng ta đã biết, đầu tháng 1/2022, nhiều cá nhân, hộ gia đình có hệ thống điện mặt trời áp mái đã nhận được thông báo của các Tổng công ty Điện lực (TCT Điện lực) yêu cầu các chủ đầu tư điện mặt trời phải đăng ký, bổ sung ngành nghề kinh doanh bán điện theo quy định của pháp luật, để đảm bảo thanh toán tiền điện liên tục.

Lý giải cho vấn đề trên, Tạp chí Năng lượng Việt Nam có Văn bản 05/CV-NLVN ngày 09/02/2022 xin ý kiến chỉ đạo cụ thể của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với các trường hợp: Cá nhân, hộ gia đình đầu tư điện mặt trời quy mô nhỏ và tỉ lệ rất nhỏ. Xin độc giả cho biết công suất (để tự dùng và bán một phần dư cho EVN) có cần thiết phải đăng ký doanh nghiệp hay không?

Trả lời đề nghị của Tạp chí Năng lượng Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 1438/BKHT-KTCN ngày 09/3/2022 hướng dẫn cụ thể nội dung nêu trên. Nếu ngành, nghề kinh doanh không có điều kiện (do Bộ Công Thương xác định) và có thu nhập thấp (do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Bộ Công Thương xác định). Tập trung vào phạm vi nhỏ). Không cần phải đăng ký kinh doanh của bạn.

Quy định mới về điện mặt trời áp mái của bộ công thương

Do ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của Bộ Công Thương, EVN tiếp tục có Văn bản số 1334/EVN-KD ngày 21/3/2022 V/v chỉ đạo thẩm định điều kiện kinh doanh điện mặt trời trong nước. gia đình.

Văn bản đề nghị Bộ Công Thương tư vấn, giải thích hộ và người dân: “Hộ gia đình, cá nhân lắp đặt hệ thống điện mặt trời (công suất đến 01 MW) bán điện cho các tổng công ty điện lực”. Ngoài giấy phép hoạt động điện lực, chủ đầu tư phải đáp ứng các tiêu chuẩn bổ sung nào để được kinh doanh không có điều kiện.

Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương đã có Văn bản số 489/TL-CP ngày 29/4/2022 trả lời EVN về việc chỉ đạo đánh giá tiêu chí kinh doanh điện mặt trời mái nhà dân dụng, gia đình và cá nhân. Sau đây là các quy định của Luật Đầu tư và Luật Điện lực được nêu trong văn bản:

Thứ nhất, quy định về đầu tư: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 7, Phụ lục IV Luật Đầu tư năm 2020, hoạt động phát điện thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư:

“1. Nhà đầu tư được kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV của Luật đầu tư kể từ khi đáp ứng đủ điều kiện và phải bảo đảm điều kiện đó trong quá trình hoạt động. Đầu tư vào một doanh nghiệp. Nhà đầu tư đủ điều kiện đầu tư kinh doanh có quyền nhận các loại giấy tờ theo thể thức quy định tại các Điểm a, b, c, d Khoản 6 Điều 7 Luật Đầu tư (gọi tắt là Giấy chứng nhận đầu tư). đạt được)). chứng nhận). đầu tư). giấy phép) hoặc tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điểm đ Khoản 6 Điều 7 Luật Đầu tư…”

Thứ hai, pháp luật về điện lực quy định: “Tổ chức, cá nhân được phép hoạt động trong một hoặc nhiều lĩnh vực, lĩnh vực hoạt động” theo Khoản 16 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Điều 34 Luật Điện lực quy định rõ một trong những trường hợp được miễn giấy phép hoạt động điện lực là: Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phát điện có công suất lắp máy nhỏ hơn so với công suất lắp máy quy định.

Bộ Công Thương quy định Như vậy, trường hợp “Hoạt động điện lực có công suất lắp đặt đến 01 MW để bán điện cho tổ chức, cá nhân khác” được miễn Giấy phép hoạt động điện lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định này. Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận thành lập, Giấy phép hoạt động điện lực.

Giấy tờ cần thiết cũng như giấy phép kinh doanh điện mặt trời

Như vậy, công ty và cá nhân tham gia hoạt động sản xuất điện có công suất lắp đặt đến 01 MW nói chung cũng như tổ chức, cá nhân có hệ thống điện mặt trời được miễn trừ các quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về điện lực. Chúa. Đặc biệt, mái nhà có công suất lắp đặt đến 1 MW phải đáp ứng các tiêu chuẩn về phát điện và không phải xin giấy phép hoạt động điện lực.

Liên quan đến Văn bản 489/ĐTDL-CP hướng dẫn xác định điều kiện kinh doanh điện mặt trời hộ gia đình, cá nhân:
Thứ nhất, có văn bản viện dẫn yêu cầu của Luật Đầu tư: Khoản 6 Điều 7 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 quy định tiêu chí đầu tư của công ty đối với các trường hợp sau: ví dụ sau:

  • Chứng chỉ
  • Giấy phép
  • Giấy chứng nhận

Bộ Công Thương công văn ban hành thông tư về quy định mới tháng 10

Bộ Công Thương ban hành thông tư về quy định xây dựng khung giá phát điện của nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp

Thông tư quy định kỹ thuật, trình tự xây dựng và công bố khung giá phát điện đối với các nhà máy điện mặt trời trên mặt đất, điện mặt trời nổi, điện gió trong đất liền và điện gió trên biển.

Do đó, việc xây dựng khung giá phát điện dựa trên nguyên tắc: Khung giá phát điện của nhà máy điện mặt trời trên mặt đất, nhà máy điện mặt trời nổi, điện gió trong đất liền, điện gió trên biển là dải giá trị từ 0 (0 đồng/kWh) đến một trăm nghìn đồng/kWh.

điều khoản thi hành khi hộ gia đình lắp điện áp mái

Thông tư nêu rõ, chủ đầu tư nhà máy điện mặt trời trên mặt đất, nhà máy điện mặt trời nổi đã ký hợp đồng mua bán điện trước ngày 1/1/2021 và nhà máy điện gió trên đất liền. Nhà máy điện gió trên biển đã ký hợp đồng mua bán điện trước ngày 1/11/2021 phải cung cấp cho Tập đoàn báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc thiết kế kỹ thuật trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Thông tư có hiệu lực. Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đơn vị thuộc sở hữu nhà nước tại Việt Nam.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm xây dựng khung giá phát điện của nhà máy điện mặt trời trên mặt đất, nhà máy điện mặt trời nổi, nhà máy điện gió trên đất liền, nhà máy điện gió trên biển trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành và gửi gửi Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) để thẩm định.

Liên hệ để được hỗ trợ A-> Z phụ kiện solar đến giấy tờ lắp hệ năng lượng mặt trời trả góp uy tính hiện nay cho các hộ gia đình.

Bài viết gia đình có thể xem thêm: Lắp điện năng lượng mặt trời có cần vốn không?