DC chống sét lan truyền GEYA 2P 600V

450,000

Chống Sét DC GEYA 2P 600V lan truyền loại 2 chuyên dùng cho các hệ thống điện năng lương mặt trời.

Các khối này phải được lắp đặt song song trên mạch DC để được cung cấp chế độ bảo vệ.